กิจกรรม

คณิตศาสตร์ประยุกต์

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC 2021 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการจากเครือข่ายภายนอก และคณะกรรมการดำเนินงานภายในเข้าร่วมประชุม
....

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานการประชุม การยื่นของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
....

กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
....

ข่าว

ประกาศ แนวทางสำหรับนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2021-01-06

อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์

2020-11-06

อ่านเพิ่ม
ขอเชิญร่วมประกวดกระทงคู่ธารา ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2020-10-21

อ่านเพิ่ม
ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ 2564

2020-08-21

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

2020-11-09

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

2020-11-05

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

2020-11-05

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2020-02-12

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-29

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-27

อ่านเพิ่ม
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2020-01-20

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

2019-10-30

อ่านเพิ่ม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย